The Zulfiqar Main Battle Tank Project, Iran

The latest Zulfiqar tank variant, Zulfiqar 3.  • Zulfiqar I Main Battle Tank
  • Autiomatic Loader on the Zulfiqar Tank
  • Zulfiqar 3 Main Battle Tank