Oshkosh JLTV

Oshkosh JLTV is equipped with the TAK-4i intelligent suspension system. Image courtesy of Oshkosh Defence, LLC.  • Oshkosh JLTV
  • Oshkosh JLTV
  • Oshkosh JLTV