Oshkosh JLTV

3l-image-Oshkosh JLTV
Oshkosh JLTV is equipped with the TAK-4i intelligent suspension system. Image courtesy of Oshkosh Defence, LLC.