Oshkosh JLTV

2l-image-Oshkosh JLTV
The full-rate production of Oshkosh JLTV will begin in 2018. Image courtesy of Oshkosh Defence, LLC.