Oshkosh JLTV

The full-rate production of Oshkosh JLTV will begin in 2018. Image courtesy of Oshkosh Defence, LLC.  • Oshkosh JLTV
  • Oshkosh JLTV
  • Oshkosh JLTV