Olifant Mk1B Main Battle Tank

5
The Olifant Mk 1B main battle tank.