Olifant Mk1B Main Battle Tank

The Olifant Mk 1B main battle tank.  • Olifant Mk1B Main Battle Tank
  • Olifant Mk1B Main Battle Tank