Olifant Mk1B Main Battle Tank

1
The Olifant Mk 1B main battle tank is in service with the South African Army.