Olifant Mk1B Main Battle Tank

The Olifant mk1B main battle tank is armed with the 105mm L7 rifled cannon main gun.  • Olifant Mk1B Main Battle Tank
  • Olifant Mk1B Main Battle Tank