K1/A1 – Main Battle Tank from South Korea Developed by Rotem

The K1A1 main battle tank is the new tank for the Republic of Korea Army  • K1 Main Battle Tank
  • K1/A1 Battle Tank
  • Korea Army Main Battle Tank
  • K1/A1 Battle Tank Cannon Firing
  • K1/A1's Commander Station
  • K1 Battle Tank in Deep Waters
  • K1 Tank Tackling a 60% Gradient
  • K1's Vehicle Launch Bridge