Bayraktar TB2 Tactical UAV

Image 1-Bayraktar TB2
Bayraktar TB2 is a MALE tactical unmanned aerial vehicle (UAV).