2S35 Koalitsiya-SV 152mm Self-Propelled Howitzer

5
A 12.7mm machine gun is the secondary weapon for Koalitsiya-SV howitzer. Image courtesy of Vitaly V. Kuzmin.