Oshkosh Defense receives $106m order from US Army for 416 JLTVs

OshkoshDefense_JLTV_Army 1_edit
Joint light tactical vehicle (JLTV). Credit: ©2018 OSHKOSH DEFENSE, LLC.